Do zakresu działania samorządu osiedla należą sprawy o znaczeniu publicznym nie zastrzeżone ustawami,  Statutem Miasta Olsztyn lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.

Do podstawowych zadań samorządu osiedla należy, m. in:

1)      opiniowanie:

        a) projektów aktów prawa miejscowego, o ile dotyczą danej społeczności
osiedlowej, np. regulaminów targowisk, parkingów (z wyjątkiem przepisów porządkowych wydawanych przez Prezydenta Olsztyna w przypadkach nie cierpiących zwłoki),

        b) planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenu danego osiedla,

        c) inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej,

        d) projektów i lokalizacji obiektów, zwłaszcza w dziedzinie handlu, usług, małej architektury podstawowej infrastruktury osiedla.

2) współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,

3) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi,

4) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego

(w szczególności w zakresie budowy ciągów wodno - kanalizacyjnych,

utrzymania porządku i czystości oraz ochrony zieleni),

5) wspieranie inicjatyw społecznych,

6) współpraca ze spółdzielczymi Radami Osiedlowymi,

7) współpraca z właścicielami i zarządcami budynków na terenie osiedla,

8) pomoc organom gminy przy

organizowaniu Konsultacji Społecznych.

 

Organami osiedla są:

      1) Rada Osiedla,

      2) Zarząd Osiedla.

     Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym
w osiedlu.

Zarząd osiedla wykonuje uchwały Rady Osiedla i zadania samorządu osiedla określone statutem Rady Osiedla oraz innymi przepisami prawa w przerwach między posiedzeniami Rady Osiedla, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
Rady Osiedla.

2. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów Uchwał Rady Osiedla- (Uchwały organów osiedla wraz z listą obecności i protokołem głosowania należy dostarczyć do Biura Rady Miasta w terminie 7 dni od daty ich podjęcia).

2)     przygotowywanie posiedzeń Rady Osiedla,

3)      określanie sposobu wykonywania uchwał,

4)     gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi osiedlu przez Radę Miasta oraz mieniem przekazanym samorządowi osiedla w zarząd lub użyczenie,

5)     wyrażanie opinii oraz składanie wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla z upoważnienia Rady Osiedla oraz wszystkich pozostałych sprawach dotyczących osiedla.

6)      

    - Zarząd Osiedla podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej ½ statutowego składu Zarządu,

    - Z posiedzenia Zarządu sekretarz sporządza protokół.

 

         Do zadań przewodniczącego rady osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu osiedla należy:

 1) zwoływanie posiedzeń organów samorządu osiedla oraz ich prowadzenie,

 2) reprezentowanie organów samorządu osiedla wobec organów gminy oraz na zewnątrz,

 3) organizowanie i koordynowanie prac samorządu osiedla,

 4) kierowanie realizacją uchwał organów samorządu osiedla w odniesieniu do osiedla,

5) podpisywanie uchwał Rady Osiedla i Zarządu Osiedla,

6) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społeczności osiedlowej,

7) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców osiedla wymagają przepisy prawa,

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

9) stosowanie w ramach osiedla przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi skarbnika miasta,

10) występowanie do Rady Miasta w imieniu samorządu o uwzględnienie wydatków osiedla w budżecie miasta,

11) Przewodniczący Rady Osiedla może brać udział w sesjach i pracach komisji Rady Miasta na zasadach określonych Regulaminem Rady Miasta,

12) przygotowanie planu pracy na rok bieżący i opracowanie sprawozdania z działalności Rady za rok poprzedni (termin przekazania do Biura Rady Miasta: 20 stycznia każdego roku kalendarzowego).

 

      Przewodniczący  Rady Osiedla odpowiada za majątek trwały będący na stanie rady oraz dokumentację rady osiedla, natomiast skarbnik Rady Osiedla odpowiada za zgodność rozliczeń finansowych ze stanem faktycznym, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydatków Rady Osiedla.

 

          Dla realizacji funkcji kontrolnych w osiedlu Rada Osiedla wybiera ze swojego składu komisję rewizyjną w liczbie 3 osób oraz określa jej zadania i sposób ich realizacji.

 

          Nadzór i kontrola nad działalnością organów osiedla sprawowane są przez miasto na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

          Działalność Rady Osiedla kontroluje Komisja Rewizyjna Rady Miasta Olsztyna.       

 

Rady osiedli obowiązują następujące zasady w zakresie gospodarki finansowej:

1) Podstawę gospodarki finansowej osiedla stanowi roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Osiedla i zatwierdzony przez dyrektora Biura Rady Miasta w terminie 35 dni od daty podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miasta.
2) Wydatkowanie środków następuje
w ramach kwot określonych w/w uchwałą budżetową Rady Miasta Olsztyna na dany rok.

3) Dysponentem środków w granicach planu finansowego jest Zarząd Osiedla, który jest zobowiązany do gospodarnego wydatkowania środków m.in. przez wybieranie najkorzystniejszych ofert. Realizację dyspozycji wykonuje skarbnik zarządu osiedla. Za prawidłową gospodarkę finansową osiedla odpowiada zarząd osiedla na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, na których zostały opracowane ww. Zasady.

4) Wydatki publiczne powinny być dokonywane na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

5) Siedzibę, mienie, dokumentację i pieczątki po zakończeniu kadencji przewodniczący ustępującej Rady Osiedla przekazuje protokołem zdawczo-odbiorczym pracownikowi ds. obsługi rad osiedlowych Biura Rady Miasta.

 

          Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

          W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalność osiedla.

          Organy osiedla dysponują tymi środkami samodzielnie zgodnie z ich przeznaczeniem.

          Nadzór bieżący nad wydatkami budżetowymi osiedla pełni Biuro Rady Miasta.

          Obsługę finansowo- księgową osiedla prowadzi Urząd Miasta.

          Zasady i tryb wykorzystania środków finansowanych przez Rady Osiedli określa uchwała Prezydenta Olsztyna.

 

      W celu dokonania wydatku, jego realizacja powinna zostać poprzedzona stosowną weryfikacją. Weryfikacji planowanych wydatków dokonują Dyrektor Biura Rady Miasta oraz merytoryczny pracownik Biura Rady Miasta na podstawie obowiązujących przepisów prawa poprzez zamieszczenie adnotacji
o dokonaniu weryfikacji na:

        stosownej uchwale Rady Osiedla lub 

        wniosku zawierającym informację o planowanym wydatku wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem, który powinien zostać podpisany przez przewodniczącego Rady Osiedla.